Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

 
Dette dokumentet er utarbeidet for å oppfylle Papirkompaniet AS sin plikt i forhold til å redegjøre for lovpålagte aktsomhetsvurderinger. Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år. Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.
 

Generelt

Papirkompaniet AS er morselskap i et konsern med datterselskap i Sverige, Spader Team AB, og Danmark, Trendenz ApS. 
Selskapets varesortiment består av en rekke kjente merkevarer fra anerkjente leverandører, i tillegg til vår egen merkevare Tinka. I sortimentet vårt finner du produkter innen kategorier som gratulasjonskort, stickers, skolestart, tegne & male, party, babyplysj, kosedyr, leketøy og gave. Dette inkluderer sterke merkenavn som TopModel, Create It!, Jellycat, Buttericks, Lyra, Giotto, Milan og Parker.
 
Våre produkter distribueres hovedsakelig til butikker innenfor bransjene bok & papir, leketøy, gave og baby utstyr.
 

Organisasjonskart

Organisasjonskart Papirkompaniet

Styringsstruktur

Selskapet ledes av daglig leder som har det overordnede ansvaret for selskapet og konsernets aktiviteter.
Våre rutiner og retningslinjene er forankret i styret og hos daglig leder.
 

Antall ansatte

Selskapet hadde ved utgangen av 2022 19 ansatte i Norge
 

Omsetning

Selskapets omsetning utgjorde i 2022 NOK 110 millioner
 

NACE-kode:

46.499 Engroshandel med leketøy og gaveartikler
 

HMS

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering. 
Ved utgangen av året var 63 % kvinner 37 % menn i bedriften. Vi vektlegger at det skal være full likestilling mellom kjønnene og vi etterlever prinsippet om lik lønn for likt arbeid. 
 

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 
Ansvarlig drift og at vi skal bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er kjerneverdier for selskapet. All vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Vi skal bidra til å trygge arbeiderrettigheter og fremme et trygt og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, avskaffe tvangsarbeid og avskaffe alle former for barnearbeid.
 
Virksomheten følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Disse prinsipper er også ivaretatt i selskapets Code of Conduct . Alle våre partnere må skriftlig bekrefte at de vil følge Papirkompaniets etiske retningslinjer (Code of conduct) og inngå egen kontrakt for ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  (Se kontrakten)
Vårt overordnede mål er å sikre at disse retningslinjer og prinsipper ivaretas både i egen virksomhet og i vår leverandørkjede. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold.
 
Vi prioriterer å arbeide med produsenter som er sertifisert i forhold til å ivareta disse prinsipper. 
 

Sertifiseringer som benyttes

 
 
BSCI sertifisering av en fabrikk sikrer at forholdene på fabrikken er i samsvar med menneskerettighetene. Når BSCI inspiserer en fabrikk, så blir den vurdert fra A til F. Får fabrikken A eller B, så er den godkjent og vil bare motta inspeksjoner hvert 3. år. Får fabrikken C, D eller E, så vil den bli inspisert årlig for å sikre at de forbedrer seg.
 
SMETA er en etisk revisjonsmetodikk som omfatter alle aspekter av ansvarlig forretningspraksis. SMETA er designet for å minimere dobbeltarbeid og for å gi medlemmer og leverandører et revisjonsformat de enkelt kan dele. SMETA-rapporter publiseres i SEDEX-systemet, noe som sikrer åpenhet og effektiv informasjonsdeling.
 

Mål:

Alle arbeidere i vår leverandørkjede skal ha arbeidsforhold i henhold til UN Guiding Principles.
 
100% av identifiserte brudd på våre etiske retningslinjer skal rettes opp.
 

Resultat 2022:

Ingen avvik rapportert i 2022

 

Aktsomhetsvurderinger

I tråd med Åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurdering i forhold til våre leverandører og produsenter. I dette arbeidet benytter vi Factlines sitt system. 
 

Beskrivelse av Factlines som system og støtte for aktsomhetsvurderinger: 

I vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess benytter vi oss av Factlines’ digitale løsning og tjenester. Factlines er et norskeid, uavhengig selskap, og er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i leverandørkjeder. Factlines rådgir, utvikler og produserer tjenester med digital støtte for å få effektiv og etterprøvbar informasjon direkte fra leverandører og underleverandører. 
 
Vår virksomhet gjør en årlig informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørenes kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Innhentingen gir grunnlag for analyse om god praksis er etablert for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser § 5 og virksomhetens egne kontraktsbestemmelser.
 
Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer og er pålagt å opptre i henhold til disse, inkludert at de selv må sikre sin produksjon, sine innkjøp og leveranser. Dersom egenrapportering eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp gjennom henvendelser til leverandør. Avhengig av omfang og risiko vil avvik kunne avstedkomme opprettelse av forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandør og øvrige aktører i kjeden. 
 

Funn fra våre aktsomhetsvurderinger

Vår aktsomhetsvurdering inkluderer følgende områder:
  • Klima og miljø
  • CSR og etikk
  • Cybersikkerhet
  • HMS
  • Merkeordninger, forskrifter og sikkerhet
  • Arbeidsrettigheter
  • Innsikt i leverandørkjeden
  • Risikostyring internt
  • Ledelsessystemer
 
Generelt viser våre aktsomhetsvurderinger at risikoen for avvik er lav til middels. Av våre leverandører ble risikoprofilen til 80 % vurdert som lav. Resterende ble vurdert til middels. Av områdende hvor risikoen ble vurdert som høyest var Ledelsessystemer, Landrisiko, Risikostyring og Merkeordninger, forskrifter og standarder.
 

Våre tiltak

På bakgrunn av resultatene fra vår aktsomhetsvurdering har vi prioritert arbeidet med å bidra til at alle våre produsenter blir sertifisert i henhold til BSCI eller SMETA. Vi forventer at dette vil bidra til at risikoen i forhold til Ledelsessystemer, Risikostyring og Merkeordninger, forskrifter og standarder reduseres.

Mål:

 
Samtlige av produsentene vi benytter skal være BSCI sertifisert eller SMETA revidert innen 2025.

Resultat:

 
65 % av produsentene vi benyttet i 2022 var enten BSCI sertifisert eller SMETA revidert.
 
 
Tor Olav Jacobsen
Sign.
Daglig leder / Styrets leder
 
 
Hilde Kristin Bjerke
Sign.
Styremedlem

 

Kontaktinfo

Telefonnummer:
23 37 88 80

Mailadresse:
firmapost@papirkompaniet.no 

Kontoradresse:
Østensjøveien 39-41
0667 Oslo